Повідомлення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Укренергомашини" 16 березня 2023 року

13.02.2023

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дирекцією АТ "Укренергомашини"

Протокол № 8-Н від 13.02.2023 року

 

Шановні акціонери!

Акціонерне товариство "Українські енергетичні машини"

повідомляє про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів

АТ "Укренергомашини"

16 березня 2023 року

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів та дистанційне їх проведення прийняте Дирекцією АТ "Укренергомашини" (надалі також Товариство), відповідно до Статуту Товариства, Закону України "Про акціонерні товариства" та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Акціонерне товариство "Українські енергетичні машини", код ЄДРПОУ 05762269, місцезнаходження: Україна, м. Харків, проспект Героїв Харкова, 199.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 16 березня 2023 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 06 березня 2023 р. на веб-сайті Товариства: https://ukrenergymachines.com/investors.

Дата розміщення бюлетенів для голосування щодо обрання кандидатів до органів управління: 10 березня 2023 р. на веб-сайті Товариства: https://ukrenergymachines.com/investors.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 березня 2023 року (станом на 24 годину).

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 06 березня 2023 р. з 11-00.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо обрання кандидатів до органів управління: 10 березня 2023 р. з 11-00.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (16 березня 2023 року).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження організаційної структури Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини".

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

5. Вирішення питання про створення відокремленого підрозділу Товариства – Закарпатської філії Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини".

6. Вирішення питання про створення відокремленого підрозділу Товариства – Львівської філії Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини".

7. Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження організаційної структури Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини".

Проект рішення:

Затвердити організаційну структуру Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини".

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства (крім випадків, передбачених статтею 99 Закону України "Про акціонерні товариства") шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

5. Вирішення питання про створення відокремленого підрозділу Товариства – Закарпатської філії Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини".

Проект рішення:

1. Створити відокремлений підрозділ Товариства – Закарпатську філію  Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини".

2. Визначити повне найменування філії: Закарпатська філія  Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини", скорочене: Закарпатська філія  АТ "Укренергомашини".

3. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію створення Закарпатської філії Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини".

6. Вирішення питання про створення відокремленого підрозділу Товариства – Львівської філії Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини".

Проект рішення:

1. Створити відокремлений підрозділ Товариства – Львівську філію  Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини".

2. Визначити повне найменування філії: Львівська філія  Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини", скорочене: Львівська філія  АТ "Укренергомашини".

3. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію створення Львівської філії Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини".

7. Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови провадження звичайної господарської діяльності Товариства, а саме:

встановити, що в рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства є здійснення діяльності Товариством (укладення Товариством договорів/контрактів), предметом якої є:

 - виготовлення продукції/товарів власного виробництва: турбінне та генераторне обладнання, електродвигуни, в тому числі парові турбіни для ТЕС, АЕС, ГЕС, парові турбіни з протитиском, гідротурбіни поворотно-лопатевого типу, гідротурбіни радіально-осьового типу, горизонтальні капсульні гідротурбіни, оборотні гідромашини, пропелерні гідротурбіни, дискові затвори, кульові затвори, вбудовані циліндричні затвори, турбогенератори, гідрогенератори, гідрогенератори – двигуни, синхронні компенсатори, інше допоміжне обладнання; електрообладнання, в тому числі генератори, електродвигуни для рухомого складу залізничного та міського транспорту, допоміжні електричні машини, великі машини постійного струму, електричні апарати, електронні пристрої, тощо,

- робити з реконструкції та модернізації турбінного та генераторного обладнання та іншого обладнання; послуги з ремонту та технічного обслуговування техніки; виконання замовлень по демонтажу, наладці, реконструкції, капітальному ремонту і експлуатації гідросилового, гідромеханічного, технологічного обладнання на ГЕС, ТЕС, малих ГЕС, насосних станціях, гідротехнічних та водогосподарських спорудах, а також на інших енергетичних, промислових і сільськогосподарських об’єктах, виготовлення, поставка і монтаж металевих, залізобетонних будівельних конструкцій та трубопроводів різноманітного призначення; виготовлення, поставка і монтаж комплектуючих виробів, гідротехнічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного та іншого технологічного обладнання та його вузлів, тощо,

-  здійснення діяльності за іншими видами економічної діяльності, включеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

встановити, що вчинення Товариством правочинів, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах, здійснюється без отримання додаткового рішення про вчинення значного правочину Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами Товариства;

встановити, що рішення про вчинення Товариством правочинів, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 5 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах, приймається Дирекцією Товариства;

встановити, що вищезазначені в цьому рішенні правочини, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах, не є значними правочинами відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та положення частин 1-7 статті 106 Закону України "Про акціонері товариства" не застосовуються до них.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://ukrenergymachines.com.

 

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів ХІ та ХІІ Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти martynova-ms@ukrenergymachines.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

АТ "Укренергомашини" до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти martynova-ms@ukrenergymachines.com із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ "Укренергомашини" може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу корпоративного управління - Мартинова Марина Сергіївна (тел. 057-349-26-94, email: martynova-ms@ukrenergymachines.com).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом ХІІ Тимчасового порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти martynova-ms@ukrenergymachines.com.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного позачергових загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Разом з бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі документ, що посвідчує особу (паспорт), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації і верифікації, відповідно до чинного законодавства України та вимог такої депозитарної установи.

Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на позачергових загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Укренергомашини", або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування).

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Укренергомашини", лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Укренергомашини".

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "Укренергомашини", за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

АТ "Укренергомашини" повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах.

Документ підписаний ЕЦП

Назад