Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування
юридичної особи
Місцезна-
ходження
Кількість
акцій
(шт.)
Від зага-
льної
кіль-
кості
акцій
(у від-
сотках)
Кількість за видами акцій
прості
іменні
прос-ті
на
пре-
д'яв-
ника
приві-
лейо-
вані
іменні
приві-
лейо-
вані
на
пре-
д'яв-
ника
Держава Україна
Керуючий рахунком Держави - суб'єкт управління
об’єктами державної власності:
Кабінет Міністрів України
Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 12/2
5`564`671`106
98,1536
5`564`671`106
-
-
-
Назад