Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Укренергомашини» 25 квітня 2023 року

24.03.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дирекцією АТ «Укренергомашини»

Протокол № 16-Н від 24.03.2023 року

 

Шановні акціонери!

Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»

повідомляє про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів

АТ «Укренергомашини» 25 квітня 2023 року

 

Рішення про скликання річних Загальних зборів та дистанційне їх проведення прийняте Дирекцією АТ «Укренергомашини» (надалі також Товариство), відповідно до Статуту Товариства, Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини», код ЄДРПОУ 05762269, місцезнаходження: Україна, м. Харків, проспект Героїв Харкова, 199.

Дата дистанційного проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 25 квітня 2023 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 14 квітня 2023 р. на веб-сайті Товариства: https://ukrenergymachines.com/investors.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування: 21 квітня 2023 р. на веб-сайті Товариства: https://ukrenergymachines.com/investors.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2023 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 14 квітня 2023 р. з 11-00.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування: 21 квітня 2023 р. з 11-00.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (25 квітня 2023 року).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 2. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
 4. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення  за результатами його розгляду.
 5. Розгляд висновку аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності  за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році.
 7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.
 8. Затвердження Річного звіту Товариства за 2022 рік.
 9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.
 10. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».
 11. Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства.
 12. Надання згоди на укладення договору про надання банківської гарантії з метою забезпечення виконання договору про закупівлю з Акціонерним товариством «Українська залізниця».
 13. Надання згоди на укладення договору про надання банківської гарантії з метою забезпечення тендерної пропозиції у закупівлі, що проводиться ДП «НАЕК «Енергоатом».
 14. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає списанню у 2023 році. Надання  згоди на списання майна, що має залишкову вартість у 2023 році.
 15. Розгляд та затвердження переліку знищеного майна Товариства, яке стало непридатним для використання за цільовим призначенням, внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке списано у 2022 році.
 16. Надання згоди на укладення договорів оренди нерухомого майна.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

2. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Не розглядати звіт Наглядової ради за 2022 рік, у зв’язку з його відсутністю (у зв’язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради та не обранням нового складу Наглядової ради її діяльність не провадилась у 2022 році).

4. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення  за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2022 рік.

2. Визнати роботу Дирекції Товариства у 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

3. За результатами розгляду звіту Дирекції прийняти рішення продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства.

5. Розгляд висновку аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності  за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1:

Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності, складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік, Звіту про управління за 2022 рік та Звіту про корпоративне управління Товариства.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності, складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік, Звіту про управління за 2022 рік та Звіту про корпоративне управління Товариства, та доручити Дирекції Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб’єктом аудиторської діяльності.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

на поповнення резервного капіталу Товариства не нараховувати;

50 % - залишити нерозподіленим прибутком.

7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, та способу їх виплати.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за результатами діяльності Товариства у 2022 році.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2022 рік у розмірі – 160 511,30 грн.

3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

8. Затвердження Річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента цінних паперів в розумінні ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

10. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

Проект рішення:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» шляхом викладення його в новій редакції.

11. Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови провадження звичайної господарської діяльності Товариства, а саме:

• встановити, що в рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства є здійснення діяльності Товариством (укладення Товариством договорів/контрактів), предметом якої є:

- виготовлення продукції/товарів власного виробництва: турбінне та генераторне обладнання, електродвигуни, в тому числі парові турбіни для ТЕС, АЕС, ГЕС, парові турбіни з протитиском, гідротурбіни поворотно-лопатевого типу, гідротурбіни радіально-осьового типу, горизонтальні капсульні гідротурбіни, оборотні гідромашини, пропелерні гідротурбіни, дискові затвори, кульові затвори, вбудовані циліндричні затвори, турбогенератори, гідрогенератори, гідрогенератори – двигуни, синхронні компенсатори, інше допоміжне обладнання; електрообладнання, в тому числі генератори, електродвигуни для рухомого складу залізничного та міського транспорту, допоміжні електричні машини, великі машини постійного струму, електричні апарати, електронні пристрої, тощо,

- роботи з реконструкції та модернізації турбінного та генераторного обладнання та іншого обладнання; послуги з ремонту та технічного обслуговування техніки; виконання замовлень по демонтажу, наладці, реконструкції, капітальному ремонту і експлуатації гідросилового, гідромеханічного, технологічного обладнання на ГЕС, ТЕС, малих ГЕС, насосних станціях, гідротехнічних та водогосподарських спорудах, а також на інших енергетичних, промислових і сільськогосподарських об’єктах, виготовлення, поставка і монтаж металевих, залізобетонних будівельних конструкцій та трубопроводів різноманітного призначення; виготовлення, поставка і монтаж комплектуючих виробів, гідротехнічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного та іншого технологічного обладнання та його вузлів, тощо,

-  здійснення діяльності за іншими видами економічної діяльності, включеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

• встановити, що вчинення Товариством правочинів, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах, здійснюється без отримання додаткового рішення про вчинення значного правочину Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами Товариства;

• встановити, що рішення про вчинення Товариством правочинів, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах, приймається Дирекцією Товариства.

12. Надання згоди на укладення договору про надання банківської гарантії з метою забезпечення виконання договору про закупівлю з Акціонерним товариством «Українська залізниця».

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення договору про надання банківської гарантії з метою забезпечення виконання договору про закупівлю, що укладається за результатами відкритих торгів, оголошених філією «Центр забезпечення виробництва» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (Запасні частини до пасажирських вагонів (34630000-2 – частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху), орієнтовна сума гарантії – 40 263,88 грн., тобто 0,5 % від вартості договору з Акціонерним товариством «Українська залізниця».

2. Надати повноваження директору з економіки та фінансів Товариства Бударіну Олексію Сергійовичу на укладення та підписання договору про надання банківської гарантії з банком та інших документів, необхідних для отримання банківської гарантії з метою забезпечення виконання договору з Акціонерним товариством «Українська залізниця» на постачання запасних частин до пасажирських вагонів, із правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.

13. Надання згоди на укладення договору про надання банківської гарантії з метою забезпечення тендерної пропозиції у закупівлі, що проводиться ДП «НАЕК «Енергоатом».

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення договору про надання банківської гарантії з метою забезпечення тендерної пропозиції на постачання робочих лопаток лівого обертання 5 ступені циліндру низького тиску турбіни К-1000-60/3000 для ВП ХАЕС виробництва АТ «Укренергомашини» за відкритими торгами з особливостями ДП «НАЕК «Енергоатом», орієнтовна сума гарантії – 694 820,80 грн.

2. Надати повноваження директору з економіки та фінансів Товариства Бударіну Олексію Сергійовичу на укладення та підписання договору про надання банківської гарантії з банком та інших документів, необхідних для отримання банківської гарантії з метою забезпечення тендерної пропозиції на постачання робочих лопаток лівого обертання 5 ступені циліндру низького тиску турбіни К-1000-60/3000 для ВП ХАЕС виробництва АТ «Укренергомашини», із правом визначення умов такого правочину на власний розсуд.

14. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає списанню у 2023 році. Надання  згоди на списання майна, що має залишкову вартість у 2023 році.

Проект рішення:

1. Затвердити перелік майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає списанню у 2023 році.

2. Прийняти рішення про надання згоди на списання майна, що має залишкову вартість у 2023 році згідно з переліком, затвердженим в цьому рішенні.

15. Розгляд та затвердження переліку знищеного майна Товариства, яке стало непридатним для використання за цільовим призначенням, внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке списано у 2022 році.

Проект рішення:

1. Затвердити перелік знищеного майна Товариства, яке стало непридатним для використання за цільовим призначенням, внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке списано у 2022 році.

2. Прийняти рішення про схвалення списання знищеного майна Товариства, яке стало непридатним для використання за цільовим призначенням, внаслідок військової агресії Російської Федерації, згідно з переліком, схваленим в цьому рішенні.

16. Надання згоди на укладення договорів оренди нерухомого майна.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про надання згоди на укладення договорів оренди нерухомого майна, а саме щодо передачі у строкове платне користування:

- частини даху площею 10,0 кв.м. будівлі гаражу легкових автомобілів літ. «1А-3» (інв. №02601141) по просп. Героїв Харкова, 199;

- нежитлового приміщення площею 214,1 кв.м., що розташоване на першому поверсі Сталькомплексу корпусу №1 літ. «АВ-1» (інв. №010113) по просп. Героїв Харкова, 299;

- нежитлового приміщення площею 108,0 кв.м., що розташоване на першому поверсі корпусу №16 літ. «АМ-1» (інв. №010011) по просп. Героїв Харкова, 299.

2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення шляхом видачі довіреності) на укладення та підписання договорів оренди з Орендарями Товариства та інших необхідних документів.

Взаємозв'язок визначений:

- між питаннями 1-2, включеними до проекту порядку денного: у разі неприйняття рішення з питання 1 проекту порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства», неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 2 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства»,  

Наслідками вказаного взаємозв’язку при підрахунку голосів є те, що Лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанню 2 проекту порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 1 проекту порядку денного Загальних зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://ukrenergymachines.com.

Після отримання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів Х та ХІ Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти [email protected]. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

АТ «Укренергомашини» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [email protected] із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). АТ «Укренергомашини» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу корпоративного управління - Мартинова Марина Сергіївна (тел. 057-349-26-94, email: [email protected]).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом ХІ Порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти [email protected].

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного річних загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Разом з бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі документ, що посвідчує особу (паспорт), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації і верифікації, відповідно до чинного законодавства України та вимог такої депозитарної установи.

Представником акціонера на річних загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Укренергомашини», або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування).

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Укренергомашини», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Укренергомашини».

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [email protected]. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

АТ «Укренергомашини» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

АТ «Укренергомашини» (тис. грн.)

Найменування показника

Період (на 31.12 звітного періоду)

2022 рік

2021 рік

Усього активів

8 863 857

9 541 153

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3 342 851

3 522 935

Запаси

1 901 897

1 927 097

Сумарна дебіторська заборгованість

3 144 998

2 878 015

Гроші та їх еквіваленти

248 232

186 549

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2 657 767

2 657 607

Власний капітал

5 966 021

5 965 861

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 417 337

1 417 337

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

171 579

399 800

Поточні зобов'язання і забезпечення

2 726 257

3 175 492

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

321

6 989

Середньорічна кількість акцій (шт.)

422 496 520

5 669 348 520

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,00076

0,00123

Документ підписаний ЕЦП

 

 

Назад