Антикорупційна програма

Якщо Ви маєте інформацію про факти корупції та iншi неправомірні дії працівників натисніть кнопку «Повідомити про порушення». У вiкнi, що вiдкрилося, введіть Ваше повідомлення та натисніть «Надіслати»

Преамбула

Цією Антикорупційною програмою (далі – також Программа) Акціонерне товариство "Українські енергетичні машини" (далі – також Товариство) проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник і засновники (учасники) у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом "нульової толерантності" до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

1. Загальні положення

1.1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Товариства.

1.2. Програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України "Про запобігання корупції" (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

1.3. Антикорупційну програму затверджено наказом Генерального директора Товариства після її обговорення з працівниками Товариства.

1.4. Текст Програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб Товариства, а також для її ділових партнерів.

2. Терміни та визначення

2.1. Основні терміни та визначення, що наведені у Програмі:

 • антикорупційна політика – діяльність Товариства, скерована на створення дієвої системи протидії корупції;
 • корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону, за яке встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
 • корупція – використання посадовими особами Товариства, його працівниками та іншими особами, які діють від імені Товариства, наданих їм службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині 1 статті 3 Закону або на їх вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цих осіб до протиправного використання наданих їм службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;
 • правопорушення, пов'язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
 • запобігання корупції – діяльність Товариства щодо реалізації антикорупційної політики, скерованої на виявлення, вивчення, обмеження або усунення явищ, що породжують корупційні правопорушення або сприяють їх поширенню.
 • корупційний фактор – явище або сукупність явищ, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень або їх поширенню;
 • потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
 • подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;
 • неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;
 • посадові особи Товариства – Голова та члени Наглядової Ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Генеральний директор, Головний бухгалтер, заступники директора, начальники (їх заступники) відділів (служб) апарату управління Товариства, начальники відокремлених підрозділів (їх заступники), начальники відділів (служб, цехів), керівники (завідуючі) баз відпочинку, спортивного комплексу, майстри ділянок, контролери, інші працівники АТ "Українські енергетичні машини", до повноважень яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських функцій, в тому числі у разі здійснення таких функцій тимчасово або за спеціальним повноваженням, покладеним на відповідного працівника правомочним органом або правомочною особою.
 • спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, Національної поліції України, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції.
 • уповноважений - посадова особа Товариства, призначена відповідним наказом Генерального директора, якак відповідальна за реалізацію цієї Програми, пов’язаних з нею заходів із запобігання і протидії корупції в Товаристві.
 • приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;
 • реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
 • члени сім'ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, котрі спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

3. Мета Антикорупційної програми, сфера застосування та коло осіб, відповідальних за її реалізацію

3.1. Програма розроблена та впроваджується з метою підтримки Товариством антикорупційної стратегії держави, направлена на запобігання проявам корупції, удосконалення корпоративної культури та управління.

3.2. Товариство ставить перед собою наступні цілі:

3.2.1. Мінімізування ризику залучення посадових осіб Товариства, його працівників та інших осіб, які діють від імені Товариства в корупційну діяльність.

3.2.2. Сформування у акціонерів, контрагентів, посадових осіб Товариства, його працівників та інших осіб, які діють від імені Товариства однакового розуміння підходів Товариства щодо неприйняття корупції в будь-яких формах і проявах.

3.2.3. Узагальнення і роз'яснення основних вимоги антикорупційного законодавства України.

3.2.4. Встановлення обов'язку для посадових осіб Товариства, його працівників та інших осіб, які діють від імені Товариства знати і дотримуватися принципів та вимог цієї Програми, ключових норм антикорупційного законодавства, а також адекватних процедур щодо запобігання корупції.

3.3. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника, засновників (учасників).

3.4. Антикорупційна програма також застосовується Товариством у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3.5. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Програми в межах своїх повноважень провадять:

3.5.1. Засновники (учасники) Товариства (далі - засновники (учасники));

3.5.2. Керівник Товариства (далі - Керівник);

3.5.3. Посадова особа Товариства, відповідальна за реалізацію Програми (далі – також Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом україни "Про запобігання корупції" і цією Програмою;

3.5.4. Посадові особи Товариства всіх рівнів та інші працівники Товариства (далі - також працівники).

4. Антикорупційні заходи у діяльності Товариства

4.1. Антикорупційні заходи у діяльності Товариства включають:

4.1.1. Антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Товариства;

4.1.2. Періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Товариства.

4.2. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Товариства є:

4.2.1. Ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

4.2.2. Антикорупційна перевірка ділових партнерів;

4.2.4. Положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;

4.2.5. Критерії обрання ділових партнерів Товариства;

4.2.6. Обмеження щодо підтримки Товариством політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

4.2.7. Механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

4.2.8. Здійснення Уповноваженим (підлеглими йому працівниками) функцій щодо запобігання корупції;

4.2.9. Процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

4.2.10. Норми професійної етики, обов’язки і заборони для працівників Товариства;

4.2.11. Механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

4.2.12. Обмеження щодо прийняття та вручення подарунків;

4.2.13. Нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

4.3. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності Товариства.

4.3.1. Товариство не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

4.3.2. Оцінка корупційних ризиків у Товаристві проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія). Порядок діяльності та склад Комісії затверджуються Керівником.

До складу Комісії входять Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів Товариства, а також інші працівники, визначені Керівником за погодженням з Уповноваженим.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи Комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники Товариства, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності роботи Комісії, при розподілі функцій між її членами, бере до уваги коло їх посадових обов’язків в Товаристві.

4.3.3. Метою діяльності Комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності засновників (учасників), Керівника та працівників Товариства.

4.3.4. Корупційні ризики у діяльності Товариства поділяються на внутрішні і зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності Товариства.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, контролюючих органів, а також органів державної влади, місцевого самоврядування, з якими Товариство перебуває у ділових правовідносинах.

4.3.5. За результатами ідентифікації корупційних ризиків, Комісією, відповідно до порядку її діяльності, здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

4.3.6. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства Комісія готує письмовий звіт, що підписується її членами.

Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків надається Керівнику Товариства і повинен містити:

 • ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;
 • оцінку виявлених корупційних ризиків;
 • пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту може бути оприлюднений на веб-сайті Товариства.

4.3.7. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед Керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, визнаеному цією Програмою.

4.3.8. За результатами опрацювання звіту оцінки корупційних ризиків Керівник, засновники (учасники) вживають необхіді заходи для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності Товариства, у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

4.4. Антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Товариства.

4.4.1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені Товариства, проводиться ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

4.4.2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми можуть включатися до правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також до договорів, які укладаються Товариством із контрагентами.

Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням специфіки діяльності Товариства.

4.4.3. Ділові партнери Товариства обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.

Антикорупційна перевірка партнерів здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності Товариства, що розробляються та затверджуються Уповноваженим.

4.4.4. Благодійна діяльність Товариства має здійснюватися лише відповідно до законодавства.

4.4.5. Здійснення благодійної діяльності Товариства не допускається, якщо:

 • її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;
 • діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

Положення про порядок ведення вказаного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого.

4.4.6 Для повідомлення працівниками Товариства про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі – також повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні Товариства та на його офіційному веб-сайті. Така інформація повинна містити:

 • номер телефону для здійснення повідомлень;
 • адресу електронної пошти для здійснення повідомлень;
 • графік особистого прийому осіб.

Уповноважений розробляє типову форму повідомлення, веде облік (реєстр) повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

Порядок ведення відповідного реєстру, строків і порядку розгляду Уповноваженим повідомлень затверджується Керівником за поданням Уповноваженого.

5. Норми професійної етики працівників Товариства

5.1. Під час виконання своїх повноважень працівники Товариства зобов’язані:

5.1.1. Неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки;

5.1.2. Толерантно і з повагою ставитися до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків;

5.1.3. Діяти об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси та ставлення до будь-яких осіб, на свої особисті політичні, ідеологічні, релігійні або інші погляди чи переконання;

5.1.4. Сумлінно, компетентно, вчасно і відповідально виконувати свої функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускати зловживань та неефективного використання коштів і майна Товариства;

5.1.5. Не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

5.1.6. Незважаючи на особисті інтереси, утримуватися від виконання рішень чи доручень їх керівників, якщо такі доручення чи рішення становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству;

5.1.7. Утримуватися від здійснення самостійно або через своїх підлеглих працівників оплату будь-яких витрат (грошової винагороди, позички, послуги, оплати розваг, відпочинку, транспортних витрат та іншої винагороди) за державних службовців та їх близьких родичів (або в їхніх інтересах) з метою одержання або збереження переваги для Товариства у комерційній діяльності.

5.2. Керівник Товариства та керівники структурних підрозділів Товариства формують етичний стандарт непримиренного ставлення до будь-яких форм і проявів корупції, подаючи приклад своєю поведінкою і здійснюючи ознайомлення з Антикорупційною программою працівників і контрагентів Товариства.

5.3. Дотримання працівниками Товариства принципів і вимог цієї Програми враховується при формуванні кадрового резерву для висунення на вищі посади, а також при накладенні дисциплінарних стягнень.

6. Права і обов’язки засновників (учасників) та працівників (крім Уповноваженого) Товариства

6.1. Засновники (учасники), Керівник та працівники Товариства мають право:

6.1.1. Надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

6.1.2. Звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

6.2. Засновники (учасники), Керівник та працівники Товариства зобов’язані:

6.2.1. Дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також всебічно сприяти їх реалізації;

6.2.2. Виконувати свої безпосередні обов’язки з урахуванням інтересів Товариства;

6.2.3. Невідкладно інформувати Уповноваженого про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Товариства або іншими фізичними або юридичними особами, з якими Товариство перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

6.2.4. Невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

6.2.5. Утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю Товариства;

6.2.6. Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Товариства;

6.2.7. Забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

6.2.8. Сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;

6.2.9. Оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

6.2.10. За ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

6.3. Керівнику Товариства та працівникам забороняється:

6.3.1. Використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

6.3.2. Використовувати будь-яке майно Товариства чи його грошові кошти в приватних інтересах;

6.3.3. Вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Товариством;

6.3.4. Організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Товариства, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

6.3.5. Впливати прямо або опосередковано на рішення працівників Товариства з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Товариством;

6.3.6. Вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють Керівника Товариства, інших працівників до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

6.4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з Товариством особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

6.5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб Керівником Товариства, його працівниками, (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень та пов’язаними з цим можливостями, не допускаються.

Керівник, працівники можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі, і таке інше), крім випадків, якщо вартість таких подарунків перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачені цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

 • даруються близькими особами;
 • одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси, тощо.

6.6. Керівник, працівники Товариства, утримуються від пропозицій подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Товариства.

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлених Законом та цією Программою розмірів.

7. Подарунки та представницькі витрати

7.1. Подарунки, які Керівник Товариства, його заступники, керівники структурніх підрозділів, працівники та інші особи, що діють від імені або за дорученням Товариства, можуть вручати від імені Товариства іншим особам у зв'язку з їх діяльністю у Товаристві, а також представницькі витрати на ділову гостинність, в тому числі витрати керівництва, працівників та інших осіб, що діють від імені та за дорученням Товариства, повинні відповідати таким критеріям:

7.1.1. Бути прямо пов'язаними із законними цілями діяльності Товариства або загальнонаціональними святами (День Конституції, День незалежності та ін.) і застосовуватися ними відповідно до фінансового стану Товариства;

7.1.2. Бути обґрунтованими та такими, вартість яких відповідає вимогам, передбаченим у пункті 6.5. цієї Програми;

7.1.3. Придбаватися та вручатися за погодженням з Керівником Товариства;

7.1.4. Не бути прихованою винагородою за послугу, дію, бездіяльність, потурання, надання прав, прийняття певного рішення, вчинення правочину, отримання дозволу і таке інше, або як спроба вплинути на одержувача з іншою незаконною метою;

7.1.5. Не створювати репутаційного ризику для Товариства, керівництва, працівників та інших осіб, що діють від імені та за дорученням Товариства.

8. Права і обов’язки уповноваженого (підпорядкованих йому працівників), порядок звітування Уповноваженим

8.1. Уповноважений Товариства призначається Керівником відповідно до законодавства про працю та установчих документів Товариства.

8.2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

8.3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого (підпорядкованого уповноваженому працівника) особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.

8.4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону.

У разі виникнення обставин несумісності, Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це керівника Товариства з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

8.5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 64 Закону.

Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник Товариства письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

8.6. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції у Товаристві.

Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою Керівника) інших працівників Товариства або 3-х осіб.

8.7. Здійснення Уповноваженим своїх функцій у Товаристві є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку засновників (учасників), Керівника, працівників Товариства, його ділових партнерів, а також інших осіб, забороняється.

Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і цією Програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

8.8. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

8.8.1. Виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

8.8.2. Організовувати підготовку внутрішніх документів Товариства з питань формування та реалізації Програми;

8.8.3. Розробляти і подавати на затвердження керівника внутрішні документи Товариства з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

8.8.4. Забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням керівником Товариства і працівниками Закону і Антикорупційної програми;

8.8.5. Проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

8.8.6. Забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

8.8.7. Забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

8.8.8. Забезпечувати підготовку та подання Керівнику пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

8.8.9. Брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідуваннях, які проводяться згідно з цією Програмою;

8.8.10. Організовувати та брати безпосередню участь у проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства;

8.8.11. Забезпечувати формування і ведення обліку і реєстрів, необхідних для виконання покладених на нього обов’язків:

8.8.12. Організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів Товариства;

8.8.13. Забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

8.8.14. Надавати засновникам (учасникам), Керівнику, працівникам Товариства роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;

8.8.15. Забезпечувати інформування про здійснювані Товариством заходи із запобігання корупції на веб-сайті Товариства;

8.8.16. Брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

8.8.17. Організовувати проведення роз’яснювальних заходів та заходів з підвищення кваліфікації працівників Товариства з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

8.8.18. Забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами Товариства щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми.

8.9. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право:

8.9.1. Отримувати від Керівника та працівників Товариства письмові і усні пояснення з питань, що стосуються покладених на них повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

8.9.2. Отримувати від підрозділів Товариства інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності Товариства, у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, тощо.

У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були попередньо передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 10 робочих днів з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;

8.9.3. Отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

8.9.4. Отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень Товариства, проведення в них контрольних заходів;

8.9.5. Отримувати доступ до наявних у Товаристві електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

8.9.6. Залучати до виконання своїх функцій за згодою Керівника інших працівників Товариства;

8.9.7. Ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю Товариства;

8.9.8. Брати участь у процедурах добору персоналу Товариства;

8.9.9. Здійснювати інші права, передбачені Законом, Програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

8.10. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік, до 10 лютого року наступного за звітним, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі – також Звіт), який повинен включати інформацію щодо:

8.10.1. Стану виконання заходів, визначених Програмою;

8.10.2. Результатів впровадження заходів, визначених Програмою;

8.10.3. Виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

8.10.4. Кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

8.10.5. Фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

8.10.6. Наявних пропозицій і рекомендацій.

8.11. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із Керівником Товариства.

8.12. Щорічний Звіт може розміщуватися у загальнодоступному місці у паперовій та/або електронній формі на веб-сайті Товариства.

9. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

9.1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням Керівником та працівниками Товариства Програми.

9.2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:

9.2.1. Розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

9.2.2. Здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Товариства щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

9.2.3. Проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

9.3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед Керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому цією Программою.

10. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

10.1. Працівникам Товариства гарантується конфіденційність щодо їх Повідомлень, адресованих Керівнику Товариства або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників Товариства, тощо.

10.2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників Товариства до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути подані в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, зазначених у Програмі.

Повідомлення також можуть подаватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів Товариства.

Керівник забезпечує постіну роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

10.3. Подання завідомо неправдивих Повідомлень не допускається.

10.4. Повідомлення працівників Товариства про виявлення ознак вчинення корупційних, чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Проте, анонімне Повідомлення може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника Товариства або ділових партнерів Товариства та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

10.5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, визначений Керівником Товариства.

10.6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати, крім випадків передбачених чинним законодавством.

11. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

11.1. Товариство забезпечує визначені законодавством умови для захисту працівників Товариства та інших осіб, які діють від імені Товариства та надають допомогу у запобіганні та протидії корупції у Товаристві (далі - Викривач).

11.2. Керівник, Уповноважений, в межах своєї компетенції, забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу у запобіганні, виявленні та протидії корупції у Товаристві.

11.3. Інформація про Викривача не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

11.4. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, переатестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з поданим ним Повідомленням.

11.5. У разі витоку конфіденційної інформації про Викривача, Керівник Товариства, Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для Викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

11.6. При наявності загрози життю, здоров’ю та майну Викривача або його близьких осіб, у зв’язку із поданим повідомленням про порушення вимог антикорупційного законодавства, Викривач може:

 • повідомити про це Уповноваженого для подальшого інформування правоохоронних органів;
 • поінформувати правоохоронні органи для вжиття ними заходів, передбачених чинним законодавством Законом України.

12. Порядок надання Уповноваженим роз’яснень та консультацій працівникам Товариства

12.1. Товариство розміщує цю Програму у вільному доступі на офіційному сайті, відкрито заявляє про неприйняття корупції, вітає і заохочує дотримання принципів і вимог цієї Антикорупційної програми усіма контрагентами, своїми працівниками та іншими особами.

12.2. Для формування належного рівня антикорупційної культури з новими працівниками проводиться вступний інструктаж за цією Програмою і пов'язаними з нею іншими нормативними актами, а для діючих працівників проводяться періодичні інформаційні заходи.

12.3. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми засновники (учасники), Керівник та працівники Товариства можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.

12.4. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я листа (службової записки керівника структурного підрозділу) чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

12.5. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі - не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня отримання листа або запиту на електронну пошту.

12.6. Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 10 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

13. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників Товариства у сфері запобігання та виявлення корупції

13.1. Підвищення кваліфікації працівників Товариства у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня етичної самосвідомості та не уклінного виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

13.2. Підвищення кваліфікації може проводитись у вигляді заходів як для всіх працівників Товариства, так і окремі заходи для Керівника, його заступників, керівників структурних підрозділів Товариства.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

 • пропозицій Керівника, засновників (учасників), керівників структурних підрозділів;
 • результатів проведеної оцінки впровадження тих чи інших заходів Програми;
 • результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства;
 • результатів внутрішніх розслідувань;
 • звіту Уповноваженого перед Керівником.

13.3. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

14. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

14.1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

 • призначається у встановленому цією Програмою порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;
 • за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування Керівник приймає рішення про накладення дисциплінарного стягнення відповідно до вимог чинного законодавства.

15. Врегулювання конфлікту інтересів працівниками Товариства

15.1. У Товаристві врегулювання як реального, так і потенційного конфлікту інтересів Керівником, його заступниками, керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками здійснюється у відповідності до вимог розділу 5 Закону Україїни "Про запобігання корупції".

16. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

16.1. У разі надходження Повідомлення або безпосереднього виявлення ознак порушення Програми Уповноваженим він повідомляє про це Керівника, який вживає заходи, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми Керівником або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це засновників (учасників), які вживають заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми Керівник повідомляє про це засновників (учасників) Товариства і вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

16.2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, засновники (учасники), Керівник зобов’язані вжити таких заходів:

16.2.1. Протягом 3 днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

16.2.2. За результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є законні підстави;

16.2.3. За результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

16.2.4. У разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

16.3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником.

16.4. До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

16.5. Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 2-х місяців.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

16.6. У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

17. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

17.1. У зв'язку з можливою зміною в часі корупційних ризиків та інших факторів, що впливають на господарську діяльність Товариства, останнє здійснює моніторинг впроваджених адекватних заходів щодо запобігання корупції, контролює їх дотримання, а при необхідності переглядає і вдосконалює їх.

17.2. Керівник Товариства забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

17.3. Програма може бути переглянута за результатами:

17.3.1. Звіту про оцінку корупційних ризиків у діяльності Товариства;

17.3.2. Здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

17.3.3. Аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

17.3.4. Проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, керівником, засновниками (учасниками) Товариства, а також з діловими партнерами Товариства щодо удосконалення Антикорупційної програми.

17.4. Ініціатором внесення змін можуть бути як Уповноважений, так і засновники (учасники), Керівник, працівники Товариства.

17.5. Пропозиції щодо внесення змін до Програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Керівник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим коллективом.

У випадках, коли засновники (учасники) або Уповноважений наполягають на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, керівник у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

17.6. У результаті схвалення внесених пропозицій, Керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми.

18. Відповідальність за невиконання (неналежне) виконання програми

18.1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому Законом порядку.

Назад