Кодекс корпоративної етики

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ МАШИНИ"

(затверджено рішенням Дирекції № 28-Н від 05.04.2019 р.)

(у зв’язку із прийняттям рішення позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулись 27.08.2021 р., про перейменування товариства, за текстом усі назви - Акціонерне товариство "Турбоатом" замінені на Акціонерне товариство "Українські енергетичні машини")

ЗМІСТ  

Вступ                                                                                                                                

 1. Завдання Кодексу
 2. Цілі та корпоративні цінності товариства
 3. Норми ділової етики та поведінки співробітникі
 4. Принципи взаємодії
  • 4.1. Взаємовідносини з працівниками товариства
  • 4.2. Взаємовідносини з діловим партнерами
  • 4.3. Взаємовідносини з засобами масової інформації
 5. Ділова гостинність і ділові
 6. Протидія корупції та іншим зловживанням
 7. Захист ресурсів товариства
 8. Інформаційна безпека
 9. Культура одягу та зовнішній вигляд працівників
 10. Корпоративні заходи
 11. Політична та релігійна діяльність
 12. Охорона праці та навколишнього середовища
 13. Виконання кодексу та відповідальність за його порушення
 14. Додаток 1

ВСТУП

Кодекс корпоративної етики Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини" (далі – Кодекс) це внутрішній організаційно-розпорядчій документ, який спрямований на виховання і підтримку корпоративної культури всередині товариства, ділових принципів та цінностей, норм поведінки працівників, якими вони мають керуватися при виконанні своїх посадових обов’язків.

Кодекс дає розуміння принципів ведення бізнесу, а також вимоги, яких мають дотримуватися усі працівники Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини" (далі – товариство, підприємство). Кодекс має реалізовуватись у повсякденній діяльності підприємства та сприяти його розвитку.

Кожен працівник зобов’язаний знати Кодекс і постійно дотримуватися його положень. Працівники мають пам’ятати, що їх поведінка безпосередньо впливає на особисту репутацію та репутацію товариства в цілому. Під час виконання своїх посадових обов’язків працівники товариства повинні діяти виключно в його інтересах.

Акціонерне товариство "Українські енергетичні машини" сподівається, що його наявні та потенційні ділові партнери поділяють цінності і принципи, а також правила поведінки, що декларуються товариством.

 

 1. Завдання Кодексу

Завданнями Кодексу корпоративної етики є:

 • Закріплення корпоративних цінностей товариства;
 • Запровадження та розвиток єдиної корпоративної культури, основаної на високих етичних стандартах;
 • Підтримання в колективі атмосфери довіри, взаємної поваги та порядності, дотримання працівниками високих стандартів поведінки;
 • Усвідомлення особистої відповідальності кожного працівника перед діловими партнерами, акціонерами та споживачами продукції товариства.
 1. Цілі та корпоративні цінності товариства

Цілями діяльності товариства є:

 • максимізація добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій, а також отримання акціонерами прибутку;
 • задоволення суспільних потреб народного господарства України і громадян в продукції товариства з високими споживчими якостями при мінімальних затратах, забезпечення на цій основі зростання добробуту акціонерів Товариства;

Корпоративні цінності товариства – це основний інструмент реалізації його  стратегічних цілей, які відіграють важливу роль у побудові бізнес-процесів та визначають правила взаємодії у середині трудового колективу, з контрагентами, конкурентами, державою та суспільством. Кожен працівник товариства повинен поділяти його корпоративні цінності та дотримуватися їх у рамках своєї професійної діяльності.

Корпоративними цінностями товариства є:

 • Надійність - товариство є одним із лідерів вітчизняного енергомашинобудування, тому ми маємо на меті створення бездоганної репутації, відповідально та зважено  ставимося до прийняття всіх рішень;
 • Професіоналізм - працівники товариства орієнтовані на самовдосконалення та постійний розвиток своїх професійних навичок, досконало знають свою справу, мають необхідні якості і компетенції у сфері діяльності товариства;
 • Відповідальність - якість та надійність виробленої продукції, дотримання інтересів акціонерів, своєчасне та якісне виконання договірних зобов`язань є пріоритетами товариства;
 • Розвиток нових та перспективних напрямків виробництва, запровадження сучасних технологій та новітнього обладнання;
 • Довіра до працівників товариства, що дозволяє делегувати їм повноваження на прийняття відповідальних рішень;  
 • Захист інтересів товариства, що означає вжиття всіх можливих заходів для захисту його інтересів; 
 • Збереження виробничого, кадрового та іншого потенціалу товариства;
 • Забезпечення умов для професійної спадкоємності;
 • Згуртованість колективу, основана на прагненні ефективно працювати та розвивати свій потенціал, підтримці командного духу та взаємодії для досягнення спільних цілей товариства;
 • Дотримання високих етичних стандартів, а саме повага до думки інших осіб, толерантне ставлення, відкрите і доброзичливе обговорення проблем;
 • Командний дух, що означає спільне вирішення виробничих завдань;
 • Здоровий спосіб життя, активна участь у культурних, спортивних та інших заходах, що проводяться товариством.
 1. Норми ділової етики та поведінки співробітників

Стандарти ділової поведінки керівників передбачають:

 • підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі;
 • справедливість та об'єктивна оцінка роботи підлеглих співробітників;
 • відкритість до спілкування і самокритичність;
 • поважне ставлення до думки колег і підлеглих;
 • підтримка ініціативи підлеглих співробітників;
 • наставництво та допомогу молодим фахівцям і новим співробітникам у професійному становленні;
 • просування кадрів, враховуючи винятково їх професійні здібності та результати роботи.

Стандарти ділової поведінки працівників передбачають:

 • поважне ставлення до колег і дотримання субординації;
 • ввічливі і коректні відносини з колегами, створення атмосфери взаєморозуміння і співробітництва у колективі;
 • негативне ставлення до чуток, недопущення їх обговорення та розповсюдження;
 • обмін досвідом та інформацією з колегами, надання допомоги один одному в досягненні цілей діяльності товариства;
 • утримання від критики колег, підлеглих або керівника у присутності інших співробітників;
 • раціональне використання власного робочого часу і своїх колег.
 1. Принципи взаємоді

4.1 Взаємовідносини з працівниками товариства

Товариство усвідомлює, що запорукою його успіху є ефективна діяльність саме трудового колективу підприємства.  

Відносини між товариством та його працівниками мають відбуватися на засадах взаємоповаги та взаємної відповідальності.

Товариство поважає особисту свободу, права і гідність людини, ставиться до працівників з довірою, створює рівні можливості для всіх працівників та кандидатів на відповідні посади у товаристві.

Основними критеріями щодо прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, його професійні якості та досягнення, а також інші фактори, пов’язані з його роботою. Товариство підтримує ввічливі та коректні відносини у колективі, атмосферу співпраці та взаєморозуміння, обмін досвідом та інформацією, командну роботу для досягнення найкращого результату.

Неприпустимою є дискримінація у будь-якій формі, утиски та цькування (мобінг) на робочому місці, залякування на основі особистих або політичних переконань, статі, віку, віросповідання, соціально-економічного положення, тощо.

Товариство заявляє про неприпустимість будь-яких проявів домагання, погроз, психічного та фізичного насилля по відношенню до його працівників.

 4.2 Взаємовідносини з діловими партнерами

Товариство цінує та підтримує відносини із діловими партнерами, що базуються на основі довгострокової співпраці, взаємної довіри, поваги, вигоди, справедливості та об’єктивності.

Товариство завжди сумлінно виконує свої обов’язки перед діловими партнерами, що передбачені умовами договорів або контрактів, та, в свою чергу, вимагає того ж від них. Товариство проводить ретельний відбір ділових партнерів і прагне працювати з тими, які мають бездоганну репутацію, не перебувають під санкціями, дотримуються вимог чинного законодавства та загальноприйнятих норм корпоративної і ділової етики.

Дотримуючись високих етичних стандартів поведінки, принципів законності і верховенства права, поважаючи права, законні інтереси та ділову репутацію своїх  партнерів, пріоритетом для товариства є відстоювання власних прав та інтересів. Всі непорозуміння, які виникають у процесі взаємодії з діловими партнерами, товариство завжди намагається вирішити правовим шляхом, здійснюючи переговори та намагаючись дійти компромісу.

Працівникам товариства заборонено розголошувати інформацію про ділових партнерів, що може призвести до завдання шкоди самому товариству та/або його партнеру, за винятком випадків, передбачених законодавством України. 

У взаємовідносинах із діловими партнерами-нерезидентами, товариство додержується вимог законодавства країн, суб`єктами господарювання яких вони являються.

4.3 Взаємовідносини з засобами масової інформації

Товариство постійно взаємодіє з засобами масової інформації (далі – ЗМІ), будує ці відносини на принципах відкритості та прозорості, готовності до діалогу та дотримання високих етичних стандартів спілкування.

Обмін інформацією зі ЗМІ відбувається шляхом надання офіційної інформації про товариство прес-службою, яка використовує для цього усі доступні канали комунікації: розміщення інформаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації, на радіо, телебаченні, у мережі Інтернет, поширення прес-релізів, проведення прес-конференцій, тощо.

Публічні виступи від імені товариства в засобах масової інформації та на інших заходах за участю представників ЗМІ мають право тільки керівник товариства або уповноважені ним особи. Без таких повноважень, працівники повинні уникати будь-яких заяв або висловлювань, які можуть бути сприйняті як офіційна позиція товариства та  вплинути на його репутацію. Передача в ЗМІ інформації та документів, в тому числі про поточний фінансовий стан товариства, не уповноваженими особами є порушенням корпоративної етики. Всі контакти працівників товариства з представниками ЗМІ мають відбуватися через прес-службу.

Товариство не допускає розповсюдження недостовірної інформації, викривлення фактів, що може завдати шкоди йому, його діловим партнерам, інтересам третіх осіб або Державі. 

 1. Ділова гостинність і ділові подарунки

Товариство допускає можливість працівникам приймати або дарувати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (ділову гостинність).

Ділова гостинність – це витрати на соціальні, корпоративні, спортивні, культурні заходи, на харчування, проживання або розваги з метою встановлення ділових взаємовідносин чи прояву вдячності, які здійснюються у зв’язку з виконанням працівниками своїх функціональних обов’язків.

Працівники товариства не повинні приймати подарунки або інші пропозиції під виглядом подарунків у разі, якщо це може бути розціненою як готовність вчинити незаконний підкуп або особі, яка приймає подарунок  може хоча б здатись, що це вплине на її робочі рішення.

Вимагання чи прохання працівниками товариства подарунків для себе або третіх осіб від ділових партнерів, їх представників, інших юридичних чи фізичних осіб у зв’язку із виконанням своїх повноважень та пов’язаними з цим можливостями, не допускається.

Працівники товариства можуть приймати подарунки від юридичних та фізичних осіб, в тому числі і від підпорядкованих їм осіб, які відповідають ознакам ділової гостинності (сувенірна продукція, літературні видання, картини, буклети, квіти, пригощення їжею, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі, і таке інше), якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачені цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

 • Даруються близькими особами – колегами по роботі;
 • Одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси, тощо.

Працівники товариства мають утримуватися від пропозицій подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, що пов’язане з діяльністю товариства.

Подарунки, які вручаються від імені або за дорученням товариства, а також представницькі витрати на ділову гостинність, повинні відповідати таким критеріям:

 • Прямо пов'язані із законними цілями діяльності товариства або загальнонаціональними святами (День Конституції, День незалежності, річниця з дня створення підприємства, тощо), придбаваються і вручаються відповідно до фінансового стану товариства та за погодженням з керівником товариства;
 • Обґрунтовані та такі, вартість яких відповідає вимогам, що були згадані вище;
 • Не є прихованою винагородою за послугу, дію, бездіяльність, потурання, надання прав, прийняття певного рішення, вчинення правочину, отримання дозволу і таке інше, або як спроба вплинути на одержувача подарунка з іншою незаконною метою;
 • Не створюють репутаційний ризик для товариства, його керівництва, працівників та інших осіб, що діють від імені та за дорученням товариства.
 1.  Протидія корупції та іншим зловживанням

Вимоги антикорупційного законодавства України є обов’язковими для працівників Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини".

Товариство у своїй діяльності в цілому, а також його посадові особи та інші працівники, зобов’язані дотримуватися принципу "нульової толерантності" до будь-яких проявів корупції, вживати всі можливі заходи з метою профілактики, виявлення і протидії корупції.

На підприємстві розроблена та введена в дію Антикорупційна програма, яка декларує вищевказані принципи.   

Також на підприємстві затверджена "Політика дотримання антикорупційного законодавства у Акціонерному товаристві "Українські енергетичні машини", яка відображає прихильність товариства та його керівництва високим етичним стандартам, принципам відкритого і чесного ведення бізнесу, а також прагнення товариства до підтримки його ділової репутації на належному рівні.

З метою запобігання проявам корупції товариством було розроблено і  затверджено "Положення з розгляду повідомлень про порушення Антикорупційної програми або вчинення корупційних правопорушень, які надходять до Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини", що визначає послідовність дій посадових осіб Товариства при отриманні, обліку, опрацюванні та розгляді повідомлень, які надходять від заявників, а також можливі способи повідомлення.

Інформація щодо антикорупційних заходів знаходиться у вільному доступі на веб-сайті товариства.

 1. Захист ресурсів товариства

Товариство прикладає максимальні зусилля для забезпечення працівників всіма необхідними для роботи матеріальними (рухоме та нерухоме майно, кошти, тощо) і нематеріальними (програмне забезпечення, ліцензії, тощо) ресурсами.

Товариство дотримується принципу досягнення максимальної ефективності з використаних ресурсів при існуючому рівні розвитку технологій і одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє природне середовище.    

Всі працівники товариства зобов’язані:

 • Дбайливо ставитися до ресурсів товариства і ефективно їх використовувати;
 • Максимально раціонально використовувати енергоресурси (електрична, теплова енергія, водні ресурси);
 • Не використовувати засоби (офісна техніка, інструмент, обладнання, програми, тощо), інформацію і ресурси підприємства в особистих цілях;
 • Раціонально використовувати свій робочий час, з повагою відноситися до робочого часу інших працівників товариства.
 1. Інформаційна безпека

Товариство відповідально ставиться до використання та захисту інформації та персональних даних власником або розпорядником яких воно являється, зокрема:

 • Дотримується принципів захисту персональних даних та конфіденційної інформації про працівників підприємства. Персональні дані працівників збираються, зберігаються та використовуються згідно з чинним законодавством України та організаційно-розпорядчими документами товариства. Доступ до особистих даних працівників обмежено;
 • Дотримується правил конфіденційності стосовно інформації отриманої від ділових партнерів та контрагентів товариства;
 • Вживає всі можливі заходи для захисту власної інформації, яка є конфіденційною або містить комерційну таємницю, що стала відома працівникам товариства у зв’язку з виконанням функціональних обов’язків;
 • Товариство не допускає розповсюдження недостовірної інформації, викривлення фактів, що може завдати йому шкоди, а також його діловим партнерам.

Працюючи у АТ "Укренергомашини", а також після припинення трудових відносин з підприємством, працівники зобов’язані забезпечувати захист та нерозголошення персональних даних інших працівників, службової та конфіденційної інформації, яка отримана або набута під час діяльності на підприємстві. Слід уникати обговорення зазначеної інформації по телефону, у громадських місцях, транспорті та через мережу Інтернет.

Кожен працівник підприємства повинен виконувати вимоги внутрішніх організаційно-розпорядчих документів товариства, що регулюють порядок доступу, використання та розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації. Передача працівниками конфіденційної інформації та документів, що відносяться до комерційної таємниці стороннім особам забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавством України. 

 1. Культура одягу та зовнішній вигляд працівників

Працівники товариства повинні пам’ятати, що їх зовнішній вигляд має важливе значення для підтримки позитивного ділового іміджу підприємства. З цією метою чоловікам та жінкам керівного складу рекомендовано дотримуватись ділового стилю в одязі. Для інших працівників підприємства можливий більш вільний стиль в одязі, проте, їх зовнішній вигляд має відповідати таким критеріям, як охайність, стриманість, доглянутість та доцільність.

В робочий час працівникам слід відмовитися від одягу занадто вільного та спортивного стилю, за винятком необхідності носіння спецодягу технічним персоналом, робота якого тісно пов'язана з виробничим процесом, обслуговуванням і ремонтом обладнання, а також прибиранням приміщень, що обумовлено посадовими обов’язками. 

Обираючи офісний стиль, працівники товариства мають керуватися принципом: одяг формує імідж професіонала, а не є засобом привернення уваги.

 1. Корпоративні заходи

Акціонерним товариством "Українські енергетичні машини", в тому числі і профспілковою організацією товариства, проводяться різнопланові корпоративні заходи, спрямовані на згуртування та підтримання корпоративного духу трудового колективу.  

Товариство вітає ініціативність працівників у суспільному житті, підтримку проведення корпоративних заходів особистою участю. Під час проведення корпоративних заходів, а також перебуваючи у місцях загального користування працівники товариства зобов'язані дотримуватись загальноприйнятих правил етикету. Працівники товариства повинні усвідомлювати вплив своєї поведінки на репутацію підприємства та уникати дій, що негативно впливають на його імідж.  

 1. Політична та релігійна діяльність

Товариство у своїй діяльності додержується принципу аполітичності і  нейтралітету у питаннях віросповідання. Працівникам забороняється займатись політичною та релігійною пропагандою під час виконання своїх функціональних обов’язків.

Товариство забороняє своїм працівникам використовувати під час особистої політичної або релігійної діяльності найменування Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини", ресурси підприємства (матеріальну базу або персонал), сприяти здійсненню корпоративних внесків на зазначену діяльність. Участь працівників товариства у політичній або релігійній  інформаційно-агітаційній діяльності безпосередньо у робочий час або під час виконання представницьких повноважень не допускається.

 1. Охорона праці та навколишнього середовища, пожежна безпека

Створення безпечних умов праці для кожного працівника підприємства має пріоритетне значення для АТ "Укренергомашини". Кожен працівник повинен дотримуватись усіх правил та інструкцій стосовно безпеки праці на виробництві, підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці, стежити за порядком у кабінеті, у виробничих приміщеннях, будівлях та на території підприємства. Куріння на підприємстві заборонено за винятком спеціально відведених для цього місць.

Працівники товариства мають розуміти та дбати про особисту безпеку і здоров‘я, а також про безпеку оточуючих їх людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства. Працівники товариства зобов‘язані знати і виконувати вимоги нормативних документів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки. Кожен працівник товариства несе персональну відповідальність за порушення вимог з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки.

На території товариства забороняється вживання алкогольних, наркотичних або токсичних речовин, які знижують працездатність та швидкість реакції на зовнішні подразники. Перебування працівників товариства під дією таких речовин при виконанні посадових обов’язків заборонено та є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Товариство усвідомлює всю міру відповідальності перед нинішнім і майбутніми поколіннями за вплив його діяльності на навколишнє середовище. Товариство здійснює  сталу і безпечну практику діяльності, спрямовану на мінімізацію та пом’якшення негативного впливу на навколишнє середовище, дотримується принципу динамічного технічного розвитку з максимально раціональним використанням природних ресурсів та зниженням кількості відходів і викидів. Товариство прикладає максимальні зусилля щодо постійного покращення екологічних показників своєї діяльності.

У сфері охорони навколишнього середовища товариство:

 • Дотримується норм національного та міжнародного законодавства з охорони навколишнього середовища, які стосуються його діяльності, та застосовує відповідні стандарти у тих випадках, коли належне регулювання та законодавство відсутнє;
 • Спонукає кожного працівника до поваги та ощадливого ставлення до навколишнього середовища, а також особистої участі у покращенні показників впливу господарської діяльності товариства на довкілля;
 • Проводить навчання працівників у сфері охорони навколишнього середовища;
 • Забезпечує швидке та ефективне реагування на всі екологічні інциденти, що виникають внаслідок його діяльності;
 • Здійснює та сприяє здійсненню досліджень та аналізу впливу діяльності товариства на навколишнє середовище з метою його мінімізації.
 1. Виконання кодексу та відповідальність за його порушення

Положення Кодексу поширюються на всіх працівників товариства, які зобов’язані керуватися ним у своїй роботі на підприємстві незалежно від посади.

Усі працівники товариства мають бути ознайомлені з Кодексом під час оформлення на роботу в товаристві про що мають підписати зобов’язання працівника за формою Додатка 1.

Усі працівники вчасно інформуються про зміни у Кодексі. Якщо працівник у зв’язку з будь-якими причинами не ознайомився з Кодексом або не підписав зобов’язання працівника за формою згідно з Додатком 1, то це не звільняє його від обов’язку дотримуватися положень Кодексу.

Працівники товариства мають вживати відповідні заходи для запобігання порушень Кодексу.

Якщо у працівника товариства є сумніви щодо правильності застосування положень Кодексу, то він може звернутися за допомогою до свого безпосереднього керівника або до служби комплаєнсу, як особисто, так і шляхом використання "гарячої лінії" або електронної поштової скриньки.

У випадку встановлення працівником товариства порушень вимог Кодексу (неетичної поведінки) у діях іншого працівника, його необхідно попередити про це, зазначивши яке саме положення він порушує, та інформувати про виявлене порушення безпосереднього керівника або службу комплаєнсу.

Повідомлення щодо порушення вимог Кодексу можуть бути подані як анонімні, та в подальшому зберігаються конфіденційно.

Будь-яке переслідування працівника, який добровільно повідомив про порушення Кодексу, або тиск щодо нього, заборонені та буде розцінюватися як окреме порушення норм корпоративної етики.

Працівники товариства несуть відповідальність за неухильне дотримання положень цього Кодексу. Товариство може застосовувати дисциплінарні заходи щодо порушників Кодексу, а також робити порушникам застереження та попередження.

Крім того, до порушників вимог Кодексу також можуть застосовуватися інші заходи впливу, передбачені чинним законодавством та організаційно-розпорядчими документами товариства.

У разі виявлення факту порушення Кодексу та чинного законодавства з боку працівника підприємства або його ділового партнера, товариство залишає за собою право передати інформацію про виявлене порушення до правоохоронних органів для притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Назад