Антикорупційна політика

Політика дотримання антикорупційного законодавства у Акціонерному товаристві "Українські енергетичні машини"

(затверджена наказом Генерального директора № 56-ОВ від 12.03.2015 р.)  (у зв’язку із прийняттям рішення позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулись 27.08.2021 р., про перейменування товариства, за текстом усі назви – Акціонерне товариство "Турбоатом" замінені на Акціонерне товариство "Українські енергетичні машини")

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТУ

Дійсна Антикорупційна політика (далі – також Політика) є внутрішнім організаційно-розпорядчим документом АТ "Українські енергетичні машини" (далі - також Товариство), що визначає ключові принципи і вимоги, спрямовані на запобігання корупції і дотримання норм чинного антикорупційного законодавства у Товаристві членами органів управління, працівниками і іншими особами, які можуть діяти від імені Товариства.

Політика розроблена відповідно до законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства з урахуванням вимог загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних договорів.

Політика відображає прихильність Товариства і його керівництва високим етичним стандартам і принципам відкритого і чесного ведення бізнесу, а також прагнення Товариства до підтримки ділової репутації на належному рівні.

2. ЦІЛІ ДОКУМЕНТУ

2.1. Дійсною Політикою Товариство, його керівництво ставлять перед собою такі цілі:

 • Встановити заходи, спрямовані на вдосконалення корпоративної культури Товариства, впровадження та розвиток найкращих практик корпоративного управління, а також стандартів відповідальної ділової поведінки;
 • Мінімізувати ризик залучення Товариства та його працівників незалежно від посади (далі спільно – "працівників") до корупційної діяльності.
 • Висловити відданість Товариства принципам законності, прозорості та соціальної відповідальності з тим, щоб підтримувати свою високу ділову репутацію перед державою, акціонерами, клієнтами, партнерами, конкурентами та суспільством загалом;
 • Сформувати у акціонерів, контрагентів, співробітників та інших осіб одноманітне розуміння політики про неприйняття корупції в будь-яких формах та проявах;
 • Викласти принципи, спрямовані на запобігання будь-яким проявам корупції, як від імені, так і щодо Підприємства та (або) її співробітників, а також на дотримання незалежно від обставин вимог антикорупційного законодавства при здійсненні господарської діяльності в будь-якій країні світу.

3. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

3.1. Усі працівники Товариства повинні керуватися цією Політикою та неухильно дотримуватися її принципів та вимог.

3.2. Генеральний директор товариства відповідає за організацію всіх заходів, спрямованих на реалізацію принципів та вимог цієї Політики, включаючи призначення осіб, відповідальних за розробку антикорупційних процедур, їх впровадження та контроль.

3.3. Принципи та вимоги цієї Політики поширюються на контрагентів та представників Товариства, працівників, а також на інших осіб, у тих випадках, коли відповідні обов'язки закріплені у договорах з ними, у їхніх внутрішніх документах або прямо випливають із закону.

4. ЗАСТОСОВАНЕ АНТИКОРРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

4.1. Політика розроблена відповідно до вимог:

 • Українського антикорупційного законодавства, а саме: Закону України "Про основи державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про запобігання корупції", "Про внесення змін до деяких законодавчих акти України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб та громадських діячів", тощо.
 • Міжнародного антикорупційного законодавства, а саме: Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції (ратифікована Законом України від 18.10.2006 № 251-V), Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 16.03.2005 № 2476-ІV), Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом України від 18.10.2006 № 252-V, Закон Великобританії 2010).

4.2. Основні норми:

4.2.1. Заборона давання хабарів, тобто надання або обіцянки надати будь-яку фінансову чи іншу вигоду/перевагу з наміром спонукати будь-яку особу виконати її посадові обов'язки неналежним чином;

4.2.2. Заборона одержання хабарів, тобто отримання чи згода отримати будь-яку фінансову чи іншу вигоду/перевагу за виконання своїх посадових обов'язків неналежним чином;

4.2.3. Заборона підкупу іноземних державних службовців, тобто надання або обіцянки надати (прямо або через третіх осіб) іноземному державному службовцю будь-яку фінансову або іншу вигоду/переваги з метою вплинути на виконання його офіційних обов'язків, з метою отримання переваг у бізнесі або забезпечити конкурентні чи інші переваги;

4.2.4. Заборона потурання хабарництву, тобто відсутність адекватних процедур, спрямованих на запобігання дачі або одержання хабарів пов'язаними з Товариством особами з метою отримання переваг у бізнесі, забезпечити комерційні та конкурентні переваги.

4.3. З урахуванням викладеного всім працівникам Товариства суворо забороняється, прямо чи опосередковано, особисто або через посередництво третіх осіб брати участь у корупційних діях, пропонувати, давати, обіцяти, просити та отримувати хабарі або здійснювати платежі для спрощення адміністративних, бюрократичних та інших формальностей у будь-якій формі, в тому числі, у формі грошових коштів, цінностей, послуг або іншої вигоди, будь-яким особам та від будь-яких осіб або організацій, включаючи комерційні організації, органи влади та самоврядування, державних службовців, приватних компаній та їх представників.

4.4. Товариство та його працівники повинні дотримуватися загальновизнаних принципів та норм державної антикорупційної політики, антикорупційних законів України, а також принципів та вимог цієї Політики.

5. КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ

5.1. Місія найвищого керівництва.

Генеральний директор Товариства, дирекція, керівники структурних підрозділів повинні формувати етичний стандарт непримиренного ставлення до будь-яких форм та проявів корупції на всіх рівнях, подаючи приклад своєю поведінкою та здійснюючи ознайомлення з антикорупційною політикою всіх працівників та контрагентів, а також закріпити принцип неприйняття корупції в будь-яких формах та проявах (принцип "нульової терпимості") при здійсненні повсякденної діяльності та стратегічних проектів, у тому числі у взаємодії з акціонерами, інвесторами, контрагентами, представниками органів влади, самоврядування, політичних партій, співробітниками та іншими особами.

5.2. Репутація керівництва.

Товариство докладає розумних зусиль для того, щоб не допустити на керівні посади або до складу органів його управління осіб, про яких відомо, що вони залучені або були залучені до протизаконної діяльності.

5.3. Періодична оцінка ризиків.

Товариство на періодичній основі виявляє, розглядає та оцінює корупційні ризики, характерні для його діяльності в цілому та для окремих напрямків зокрема.

5.4. Адекватні антикорупційні процедури.

Товариство розробляє та впроваджує адекватні процедури щодо запобігання корупції, що розумно відповідають виявленим ризикам, та контролює їх дотримання.

5.5. Перевірка контрагентів.

Підприємство докладає розумних зусиль, щоб мінімізувати ризик ділових відносин із контрагентами, які можуть бути залучені до корупційної діяльності, для чого проводиться перевірка терпимості контрагентів до хабарництва, у т.ч. перевірка наявності в них власних антикорупційних процедур або політик, їх готовності дотримуватись вимог цієї Політики та включати до договорів антикорупційні умови (застереження), а також надавати взаємне сприяння для етичного ведення бізнесу та запобігання корупції.

5.6. Інформування та навчання.

Товариство розміщує цю Політику у вільному доступі на своєму сайті в мережі Інтернет, відкрито заявляє про неприйняття корупції, вітає та заохочує дотримання принципів та вимог цієї Політики всіма контрагентами, своїми співробітниками та іншими особами, сприяє підвищенню рівня антикорупційної культури шляхом інформування та систематичного навчання працівників з метою підтримки їх поінформованості у питаннях антикорупційної діяльності Товариства та оволодіння ними способами та прийомами застосування антикорупційної політики на практиці.

5.7. Моніторинг та контроль.

У зв'язку з можливою зміною в часі корупційних ризиків та інших факторів, що впливають на господарську діяльність, Товариство здійснює моніторинг запроваджених адекватних процедур щодо запобігання корупції, контролює їх дотримання, а в разі необхідності переглядає та вдосконалює їх.

5.8. Відповідальна посадова особа.

З метою забезпечення відповідності антикорупційному законодавству Товариство призначає особу, відповідальну за впровадження та вдосконалення системи антикорупційних заходів, яка повинна мати необхідний досвід та компетенції, а також має бути забезпечена незалежністю, повноваженнями та ресурсами достатніми для ефективного впровадження та вдосконалення корпоративної системи відповідності антикорупційному законодавству.

5.9. У Товаристві закріплюється принцип неприйняття корупції у будь-яких формах та проявах як у повсякденній діяльності, так і під час реалізації стратегічних проектів.

Таким чином, усім співробітникам та членам органів управління Підприємства, а також будь-якій третій стороні, що діє від імені та/або на користь Підприємства, заборонено:

 • Пропонувати, обіцяти, санкціонувати або здійснювати платежі у вигляді грошових коштів або будь-яких інших цінностей, включаючи, але не обмежуючись, ділові подарунки, компенсацію витрат, знижки, розваги тощо, а також будь-яку фінансову чи іншу вигоду чи перевагу будь-яким органам державної влади та органам місцевого самоврядування чи представнику комерційної організації з метою вплинути на його дії (забезпечити бездіяльність) та спонукати до виконання посадових обов'язків неналежним чином та/або отримати неналежну комерційну перевагу;
 • Вимагати, давати згоду на отримання чи отримувати будь-які платежі у вигляді грошових коштів або будь-яких інших цінностей, а також будь-яку фінансову чи іншу вигоду чи перевагу, якщо отримання таких платежів, вигод чи переваг саме по собі є неналежним виконанням посадових чи інших передбачених законом обов'язків або є винагородою за неналежне виконання таких обов'язків;
 • Здійснювати посередництво у хабарництві, комерційному підкупі, підкупі особи, яка надає публічні послуги або наданні/отриманні неправомірної вигоди, як і безпосередньо передавати хабарі, здійснювати комерційний підкуп, підкуп особи, яка надає публічні послуги або надавати/отримувати неправомірну вигоду за дорученням хабародавця чи отримувача хабара, або особи що надає/отримує неправомірну вигоду, або іншим чином сприяти вищевказаним особам у досягненні або реалізації угоди між ними щодо отримання та дачі хабара, здійснення комерційного підкупу, підкупу особи, яка надає публічні послуги або надання/одержання неправомірної вигоди.

6. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ З ПІДВИЩЕНИМ РИЗИКОМ ПОРУШЕНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

6.1. Договірна діяльність

6.1.1. Заборона на позадоговірні угоди.

Товариство забороняє від його імені або в його інтересах укладати будь-які позадоговірні угоди з будь-якими категоріями контрагентів, а саме письмові чи усні угоди, що не включені до основного тексту договору з контрагентом або додатку до нього і, відповідно, не пройшли прийняті у Товаристві стандартні узгоджувальні процедури.

Будь-який укладений із третьою стороною договір у своїй письмовій формі, включаючи всі додатки до нього, які є його невід'ємною частиною, повинен містити всю повноту умов та домовленостей, на яких укладається такий договір.

6.1.2. Антикорупційне застереження

З метою відповідності антикорупційному законодавству, а також мінімізації ризику залучення Товариства до корупційної діяльності, у разі якщо договірні відносини з будь-якою третьою стороною може нести підвищений корупційний ризик, такий договір повинен містити антикорупційні застереження. У Товаристві встановлюються критерії визначення необхідності включення антикорупційного застереження до тексту договору, які враховують рівень ризику.

6.2. Перевірка контрагентів

6.2.1. Товариство докладає розумних зусиль щодо мінімізації ризику встановлення ділових, трудових та інших відносин з фізичними або юридичними особами, які можуть бути залучені до корупційної діяльності та, таким чином, наражати Товариство на ризик залучення до такої діяльності.

З метою мінімізації ризику залучення до корупційної діяльності, у Товаристві розроблені та реалізуються, у відповідності до вимог законодавства, що застосовується, процедури перевірки як щодо контрагентів - юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, так і щодо фізичних осіб, з якими Товариство планує укласти трудовий договір.

6.2.2. Товариство приділяє особливу увагу оцінці толерантності контрагентів до корупції, в тому числі перевірці наявності у них власних систем відповідності антикорупційному законодавству, їх готовності дотримуватися вимог цієї Політики та включати до договорів антикорупційні застереження, а також надавати взаємне сприяння для етичного ведення бізнесу та запобігання корупції.

6.3. Подарунки та представницькі витрати

6.3.1. Подарунки, які працівники від імені Товариства можуть дарувати іншим особам та організаціям, або які можуть отримувати працівники Товариства від інших осіб та організацій у зв'язку з їх роботою, а також представницькі витрати, у тому числі витрати на ділову гостинність та просування Товариства, повинні одночасно відповідати нижченаведеним критеріям:

 • бути прямо пов'язані з законними цілями діяльності Підприємства, наприклад, з презентацією або завершенням бізнес-проектів, успішним виконанням контрактів або державними святами, пам'ятними датами, ювілеями;
 • бути розумно обґрунтованими, пропорційними і не бути предметами розкоші;
 • не бути прихованою винагородою за послугу, дію, бездіяльність, потурання, заступництво, надання прав, прийняття певного рішення про угоду, договір, ліцензію, дозвіл, тощо, або спробу вплинути на одержувача подарунка з іншою незаконною чи неетичною метою;
 • не створювати репутаційного ризику для Товариства, працівників та інших осіб у разі розкриття інформації про подарунки чи представницькі витрати;
 • не суперечити принципам та вимогам цієї Політики, іншим внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства.

6.3.2. Не допускаються подарунки від імені Товариства, його працівників або представників третім особам у вигляді грошових коштів як готівкових, так і безготівкових, незалежно від валюти.

6.4.Участь у благодійній діяльності та спонсорство

6.4.1. Товариство здійснює єдину благодійну політику, спрямовану створення іміджу, як соціально-відповідального бізнес-партнера. Товариство не фінансує благодійні та спонсорські проекти з метою отримання комерційних переваг у конкретних проектах.

6.5. Участь у політичній діяльності

6.5.1. Товариство не фінансує політичні партії, організації та рухи з метою отримання комерційних переваг у конкретних проектах.

6.6. Ведення бухгалтерського обліку

6.6.1. Усі фінансові операції мають бути акуратно, правильно та з достатнім рівнем деталізації відображені у бухгалтерському обліку Товариства, задокументовані та доступні для перевірки.

6.6.2. У Товаристві призначено працівників, які несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за підготовку та надання повної та достовірної бухгалтерської звітності у встановлені чинним законодавством строки.

6.6.3. Спотворення чи фальсифікація бухгалтерської звітності Товариства суворо заборонені.

6.7. Аудит та контроль

6.7.1. Товариством на регулярній основі проводиться внутрішній та зовнішній аудит фінансово-господарської діяльності, контроль за повнотою та правильністю відображення даних у бухгалтерському обліку та додержанням вимог чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів, у тому числі принципів та вимог, встановлених цією Політикою.

6.7.2. В рамках процедур внутрішнього контролю у Товаристві проводяться перевірки виконання ключових бізнес-процесів, включаючи вибіркові перевірки законності платежів, їх економічної обґрунтованості, доцільності витрат, зокрема щодо підтвердження первинними обліковими документами та відповідності вимогам цієї Політики.

6.8. Взаємодія зі співробітниками

6.8.1. Товариство вимагає від своїх працівників дотримання цієї Політики, інформуючи їх про ключові принципи, вимоги та санкції за порушення. Усі працівники Товариства повинні керуватися, крім інших внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, цією Політикою та неухильно дотримуватися її принципів та вимог.

З кожним працівником Підприємства обов'язково підписується зобов'язання дотримання норм антикорупційного законодавства під час укладання трудового договору.

6.8.2. Для формування належного рівня антикорупційної культури відповідно до кадрової політики, що діє у Товаристві, проводяться навчання працівників, у тому числі новоприйнятих, з питань етичного ведення бізнесу, положень цієї Політики та пов'язаних з нею документів, проводяться періодичні інформаційні семінари в очній та/або дистанційній формі.

6.8.3. Дотримання працівниками Товариства принципів та вимог цієї Політики враховується при формуванні кадрового резерву для висування на посади, а також при накладенні дисциплінарних стягнень.

6.9. Повідомлення про порушення

6.9.1. Працівники Товариства, яким стали відомі факти (або ознаки, що вказують на них) про порушення, схилення до порушення положень цієї Політики та/або антикорупційного законодавства як співробітниками або представниками Товариства, так і третіми особами, зобов'язані повідомити про це безпосереднього керівника, а у разі якщо повідомлення стосується дій безпосереднього керівника, - вищому керівнику, або особі, яка відповідає за виконання цієї Політики.

6.9.2. Товариство гарантує, що жодного працівника не буде піддано санкціям (у тому числі звільнено, понижено у посаді, позбавлено премії) якщо він повідомив про ймовірний факт корупції, або якщо він відмовився дати або отримати хабар, зробити комерційний підкуп або надати посередництво у хабарництві, у тому числі якщо внаслідок такої відмови у Товариства виникла втрачена вигода або не було отримано комерційних та конкурентних переваг.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ) ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

7.1. Керівники Товариства, його структурних підрозділів, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за дотримання принципів та вимог цієї Політики, а також за дії (бездіяльність) підлеглих їм осіб, які порушують ці принципи та вимоги.

7.2. За кожною розумно обґрунтованою підозрою або встановленим фактом корупції ініціюватимуться внутрішні розслідування відповідно до внутрішніх організаційно-розпорядчих документів Товариства, що встановлюють такий порядок у межах, допустимих чинним законодавством.

7.3. Особи, винні у порушенні вимог цієї Політики та антикорупційного законодавства, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності за ініціативою Товариства, правоохоронних органів чи інших осіб у порядку та на підставах, визначених внутрішніми організаційно-розпорядчими документами та чинним законодавством.

Назад